cropped-pobrane-1.png


Zapisy i składka członkowska

Kto może być członkiem PTTK?

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

– obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;

– niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

– małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Aby stać się członkiem PTTK należy:

 1. Wypełnić w 2 egzemplarzach deklarację członka PTTK (druk można otrzymać w oddziale lub pobrać poniżej)

  Deklaracja przyjęcia nowego członka PTTK

 2. Dołączyć 1 zdjęcie  o wymiarach 30×40 mm  (do legitymacji)

 3. Opłacić wpisowe

 4. Opłacić składkę roczną

 5. Zapoznać się z warunkami ubezpieczenia

 6. Podpisać “Zgodę na przetwarzanie danych osobowych” (“RODO”, formularz dostępny w biurze Oddziału lub pod linkiem poniżej)

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla członków zwyczajnych PTTK

Ile wynosi wysokość składki członkowskiej?

Wysokość podstawowej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych PTTK Oddziału w Rybniku w roku 2023 wynosi:

• 75 zł – składka normalna

• 51 zł – składka ulgowa pełna (emeryci, renciści, bezrobotni)

• 36 zł – składka ulgowa uczniowska (m. in. młodzież ucząca się do 26 roku życia)

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK.

21 zł – składka normalna

12 zł – składka ulgowa pełna (emeryci, renciści, bezrobotni)

9 zł – składka ulgowa uczniowska (młodzież ucząca się do 26 roku życia)

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej pełnej są:

• emeryci, renciści i inwalidzi,

• bezrobotni, pobierający świadczenia przedemerytalne,

• rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę „U” za co najmniej 1 osobę małoletnią – „składka rodzinna”.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej uczniowskiej są:

• opiekunowie szkolnych kół PTTK,

• osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

• młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej (znaczek „Z”) są:

 • członkowie Honorowi PTTK;

 • dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo -wychowawczych, szkół specjalnych oraz uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia;

 • osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

Osoby, które do dnia 31 grudnia nie opłaciły składki za rok kończący się, a nie chcą utracić ciągłości przynależności do PTTK, mogą to uczynić przy opłacaniu składki za rok kolejny.

W przypadku utraty legitymacji PTTK należy zgłosić się do Oddziału w celu uzyskania duplikatu legitymacji, po opłaceniu kosztu legitymacji w kwocie 9,00 zł. oraz uregulowania obowiązującej składki za dany rok.