cropped-pobrane-1.png

Ubezpieczenie NNW członków PTTK

 Ubezpieczenie NNW członków PTTK z opłaconą składką członkowską

w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r. 

źródło: https://pttk.pl/menu-turysty-ubezpieczenia/273-ubezpieczenie-nnw-czlonkow-pttk.html#.YD1Lx1VKiUk

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.

 UMOWA UBEZPIECZENIA NR TO50/001076/20/A

Ubezpieczenie obejmuje:

 Śmierć w NNW do 12 500 PLN

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW do 25 000 PLN
 • Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru do 12 500 PLN
 • Koszt protez do 3000 PLN
 • Ubezpieczenie bagażu w KL do 2000 PLN
 • Koszt operacji kosmetycznych w NNW do 3000 PLN
 • Koszty ratownictwa na terenie całego świata do 5000 EUR
 • Koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych do 10 000 PLN
 • W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku, niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, zgłoś się do lekarza
 • Zachowaj oryginały rachunków i faktur
 • Zgłoś zdarzenie do STU ERGO Hestia SA:
  • brokerszkody@ergohestia.pl
  • telefonicznie pod nr tel. 801 107 107 lub + 48 58 555 55 55
  • osobiście podczas wizyty w placówce STU ERGO Hestia SA
 • W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP zadzwoń do Centrum Alarmowego Mondial Assistance,
  + 48 22 522 29 90, tel. + 48 22 232 29 90
 • W przypadku gdy koszty leczenia za granicą RP pokrywasz samodzielnie,
  w ciągu 7 dni wypełnij formularz zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją medyczną i rachunkami i prześlij na adres emailowy: brokerszkody@ergohestia.pl

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia obowiązuje ono:

 • w przypadku NNW, na całym świecie
 • w przypadku Kosztów Leczenia podczas podróży, poza granicami RP oraz poza krajem stałego pobytu.

Ubezpieczeniem objęci są wszyscy członkowie PTTK posiadający ważną legitymację Towarzystwa
(z opłaconą składką członkowską na czas wypadku).

Polisa jest roczna i obejmuje okres od 1 kwietnia roku wykupienia składki do 31 marca roku następnego. Ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki, ale nie wcześniej niż 1 kwietnia roku, którego ta składka dotyczy. Okres od 1 stycznia do 31 marca jest objęty ochroną ubezpieczeniową wynikającą z opłacenia składki za rok miniony.

W przypadku osób zwolnionych z opłacania składki – datą graniczną jest dzień po złożeniu zapotrzebowania na znaczek.

Członek nowo wstępujący zostanie objęty daną polisą od dnia następnego po opłaceniu składki lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia danego roku.

Ubezpieczenie obejmuje również osoby nie będące członkami PTTK, ale wyznaczone przez PTTK do obsługi imprez organizowanych przez Towarzystwo.

 • Formularz zgłoszenia szkody od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. :

https://pttk.pl/images/Ubezpieczenia/Dodatkowe/NNWczlonkow/01.04.2020.31.03.2023/Zacznik-nr-1_Formularz-zgoszenia-szkody-NNW_Z-1.pdf